Förbundet Kämpande Demokrati (1939-1967..)

Skall läsas tillsammans med tidskriften Trots Allt! som formellt ej var förbundets tidning men var mycket närstående 

Förbundet Kämpande Demokrati (FKD) bildades den 10 December 1939 som direkt svar på Antifascistisk Samlings upplösning tidigare det året när kommunisterna lämnade organisationen, eller om man så vill, slängdes ut. Ture Nerman var den som drev förslaget om en rikskongress snabbt efter mötet i Oktober och i början av december samlades de som ville organisera en demokratisk antifascistisk rörelse. Namnet var maskinisten och socialdemokraten Gustaf Larssons idé. Detta innebar i stadgarna att både nazister och kommunister uteslöts från förbundet. Man slöt alltså upp på de allierades sida i kriget.

Detta gjorde så att färre från Antifascistisk Samling organiserade sig i Förbundet Kämpande Demokrati. I synnerhet för att kommunisterna nu lämnat alla större antifascistiska organisationer, med deras nätverk, men även för att Socialistiska Partiet med Nils Flyg i spetsen också börjat orientera sig mot en tyskvänlig hållning. Till skillnad från Antifascistisk Samling så anslöt man sig också individuellt, inte kollektivt, till Förbundet Kämpande Demokrati.

De som skulle utgöra Förbundet Kämpade Demokrati var därför de, främst från arbetarrörelsen, som var radikalt övertygade antifascister, likväl som de också var lika radikalt övertygade demokrater. Socialdemokratiska organisationer generellt stödde hellre tidningen Trots Allt! (Som var mycket närstående FKD) men gick inte med i förbundet. Relationen mellan FKD, även om det inte var officiellt förbundsorgan, var att pressen och utomstående helt tog för sanning att Trots Allt! och FKD var samma sak.

Vilket i sig inte är konstigt, då både förbundet och tidningen hade många gemensamma styrelsemedlemmar m.m. I sak så var dock Trots Allt! ett fristående organ.

Vilka försökte FKD locka då? Framförallt arbetare. Och förbundet skulle också domineras av socialdemokratiska arbetare på vänsterflygeln, syndikalister och liberaler.  I den ordningen. Det kvinnliga inslaget var också större än tidigare projekt. I Januari 1941 har förbundet 144 medlemmar, varav 43 kvinnor. Förbundet Kämpade Demokrati var således tydligt vänsterorienterat, men frihetligt, och samarbetade med båda de två mer borgerliga antinazistiska sammanslutningarna i Nordens Frihet och Tisdagsklubben.

15% av medlemskadern var akademiker eller helt enkelt “inte arbetare”.

FKD sista verksamhet är registrerad på slutet av 60-talet. Sista föredraget hölls av Ture Nerman med titeln “Den nya vänstern” 28/11 1966.

36794149_10156937322034305_5134190196102791168_o.jpg

Förbundet Kämpade Demokratis femte kongress i Örebro

Styrelseverksamheten

Vid konstitueringen deltog:
Kungholms-sektionen av Antifascistisk samling (Som till 1940 var  en egen underavdelning i FKD)
Stockholms LS av SAC med två medlemmar

Samt tio avdelningar av nu upplösta Antifascistisk Samling.

En provisorisk styrelse utsågs därefter:
Ordförande: Ture Nerman (S)
Vice Ordf: Gustaf Larsson (S)
Sekreterare: Olof Jansson (SAC)
Vice Sekreterare: Elsa Ander
Kassör: David Grünewald

36725227_10156335657289774_6938102294651076608_n

Som den 23/1 1940 blev en fast styrelse då:
David Gabrielsson (S) gick in som ordförande
Carl Johan Randze, järnvägsman, blev sekreterare
In i styrelsen valdes också typgrafen Nils Johansson

20/3 1940 valdes Kämpade Demokratins arbetsutskott (AU) som bestod av:
Magnus Nilsson, Journalist
Artur Mårdh, Bergsprängare
Karin Schultz (S)
samt som revisorer
Oscar Jansson (SAC), ombudsman
Iris Ivarsson (SAC), sjusköterska,

20/5 invaldes suppleanter:
Redaktör Edin
Nils Johansson
Lennart Larsson

Det innebar att Förbundet Kämpade Demokrati 1939-1940 var samma organisation som dess Stockholmsavdelning

Mellan 1940 och 1942 hade FDK följande förbundsstyrelse:

Ordförande: fil.lic Karin Schultz (S)
Vice Ordförande: Ture Nerman (S)
Sekreterare: lutsångaren Harry Rydberg (SAC)
Vice Sekreterare: järnvägsmannen Carle Randze (S)

Styrelseledamöter:
Ombudsmannen Erland Björklid (S)
Metallarbetaren Birger Sköld (S)

Suppleanter:
Riksdagsmannen Charles Lindley (S)
Snickaren David Gabrielsson (S)

Ordföringar:
David Gabrielsson (S) (1939-1940) Karin Schultz (1940-1944), A. Emil Jacobsson (1944-1946)

Kassörer:
Gunnar Svensson (SAC) (1940-1943), direktör Robert Nordhammar (1944- april 1945), Filip Grimberg (1945-)

Rikssekreterare:
Sven Lidow (1944-april 1945). Robert Nordhammar (april 1945-)

Från Januari 1944 är Styrelsen förlagd i Göteborg. 1939 använde sig FKD främst av lokalen på Torsgatan 2. Social-Demokratens hus, men verksamheten flyttade 1940 till Västmannagatan 1, nedre botten, där Typografiska Föreningen hade ställt två rum till förbundets förfogande. Lokalen delades med Trots Allt!:s redaktion.

Stockholmsavdelningens ordförande 1941 var Bernhard Johansson (S), mätare i Stockholms målarfackförening och f.d. kommunist. 1944 hade Stockholmsavdelningen cirka 400 medlemmar. År 1967 bestod 50 medlemmar., varav 30 “deltar på våra sammankomster”. Då hade den föreningen funnits sedan 1939.

Avvecklingen:
Från 1947 försvann årsmöten och styrelsevalen, då fanns bara tre lokalavdelningar kvar. Ordförande förblev Gillis Hammar. Kassör förblev till sin död 1962 fru Ester Wäre därefter till åtminstone 1967 notarie Lorenz Wäre, som tidigare fört protokollen.

37258110_10156358117554774_8872337389020774400_n.jpgFörbundet Kämpande Demokratis sista (antagligen) årsmöte 1967.

Verksamheten

Några namn i FKD känner vi igen från tidigare antifascistiska organisationer som:
Israel Holmgren (Lib)
Charles Lindley (S)
Gurli Hertzman-Ericson
Gillis Hammar (S)

Men några nya namn bör noteras, främst från kvinnosaksfrågorna som:
Anna Lindhagen 
Signe Bergman

Men även t.e.x. den bånstyrige (för partiet) socialdemokratiska riksdagsmannen:
E.C.G Berg anses ha stått förbundet nära. Det antas vara hans år under kriget som 1944 ser till så att han får lämna riksdagen efter otaliga gånger öppet angripit samlingsregeringen.

Ett yrke han delade med den liberale och fanatiska antinazisten Israel Holmgren

Dessa tillsammans med Ture Nerman, Gillis Hammar, Karin Schultz, Zeth Höglund (alla också S) samt Syndikalisten Holger Carlsson (SAC) och författarinnan Gurli Hertz-Ericson var de flitigast bokade föredragshållarna under krigsåren. Fredrik Ström (S) och Albert Jensen (SAC) får också ses som återkommande.

Lokalavdelningarna:
I följande ordning startades lokalavdelningar av FKD upp:

1939: Stockholm
1940: Gävle
1941: Norberg, Falköping, Motala, Sundyberg, Säter, Göteborg, Eskilstuna, Helsingborg, Osby, Karlskrona, Skoghall
1942: Orsa, Rimbo, Valbo, Mora, Lyse, Borås, Trelleborg, Sandviken, Ludvika, Örebro, Malmö, Norrköping, Skutskär
1943: Skönsberg, Varberg, Ronneby-Kallinge, Tranås, Smålandsstenar

En lokalavdelning “Pansarnäven” bildades också på pansarskeppet Gustav V, men fick läggas ned på order av kaptenen ganska snart.

Göteborgsavdelningen, bildad 1941, leddes av Ellen Von Sydow även om ordföandeposten tillföll först Erik Lönnroth och sedan Gunnar Aspelin för att sedan tillfalla Ingrid Segerstedt-Wiberg. Ellen var dock sekreterare och initativtagare till lokalavdelningen. Hon greps 29 April 1943 på öppen gata sedan hon setts lämna brittiska konsulatet. Hon JO anmälde händelsen som sedan debatterades flitigt i pressen.

Sammanlagt 31 avdelningar av Förbundet Kämpade Demokrati fanns som mest med sammanlagt omkring 2000 medlemmar. Två av dessa var ungdomsklubbar.

Vissa lokalavdelningar fanns dock bara en kort tid. När kriget vände minskade intresset för organisationen något. Man kan också notera att efter Hitler-Molotovpakten fallit och kriget brutit ut mellan Hitlertyskland och Sovjetunionen så återkommer vissa kommunister till möten och som prenumeranter på tidningar även om förbundet tog avstånd från deras ideologi. 1941 tog också LO och fördömde i kraftfulla ordalag förtrycket i Norge, vilket får ses som första sprickan i tysklandsvänliga samlingsregeringens fasad, vilket legimiterade antinazistisk mobilisering i fackliga led.

Efter kriget avtog självklart intresset för FKD men vissa avdelningarna levde kvar.
1948 fanns Stockholm, Örebro och Malmö kvar. 1967 var fortfarande Stockholmsavdelningen aktiv, då som studiecirkel främst kring Gillis Hammar (då 80 år) verksamhet.

FKD höll sex kongresser: 1940, 1942 och 1943 i Stockholm. 1944 i Göteborg. 1945 i Örebro och 1946 i Göteborg.

Verksamheten präglades framförallt av olika former av opinions och protestmöten, insamlingar, försäljning av Trots Allt! samt ett nätverkande med utländska antifascister i Norge och Danmark. Men man arrangerade även filmvisningar över hela landet, med framförallt brittiska filmer.

Några fysiska konfrontationer med svenska nazister var inte ett uttalat mål men i verksamhetsberättelserna tas det vid enstaka tillfällen upp att nazister stört deras möten. Dessa provokatörer skall av olika anledningar funnit det nödvändigt att lämna mötet och avsluta sitt störande beteende.

Repression

Förutom som nämnts tidigare, transportförbud och olika former av sätt att förhindra verksamheten från statens sida, genom t.ex. internt motarbetas i SAP, så förekom även långt utdraget intresse från säkerhetspolisen för Förbundet Kämpande Demokrati.

Det är i sammanhanget värt att notera att det ansågs av SÄPO som allvarligt att vara medlem i FKD. Även Nordens Frihet och Tisdagsklubbens medlemmar var registrerade av SÄPO men det ansågs mer allvarligt att vara medlem i FKD. Som exempel kan nämnas att ÖB 14/12 1942 föreslår att det inte bara ska vara olagligt att vara med i kommunistiska eller nazistiska organisationer, utan även Förbundet Kämpande Demokrati. Då var tidningen Trots Allt! redan förbjuden på militärförläggningar.

Det är också värt att poängtera att säkerhetspolisen också registrerade prenumeranter på Trots Allt!, de som köpte V-nålar eller höll föredrag kring FKD. Även Tisdagsklubben registrerades. Bland annat öppnades all post och telefonavlyssning skedde. Säkerhetstjänsten besökte alla tillställningar som förbundet arrangerade öppet. Det gick så långt så att för historien två okända “högt uppsatta i samhället” övervakades av säkerhetstjänsten – för att de avböjt att hålla föredrag för förbundet!

Då registreringen upphörde upptog registren 1 877 medlemmar Kämpande Demokrati samt ytterligare 1 306 personer som var närstående förbundet och framförallt på något sätt hanterade Trots Allt!

Utöver detta var 4 112 Syndikalister registrerade.

Av dessa var särskilt 60 st s.k. “Englandsvänner” kring Förbundet och Tisdagsklubben

För vidare läsning om agerandet mot Trots Allt! rekommenderas artikeln om tidskriften ovan.

Trycksaker, exklusive Trots Allt! med förlag

‘Förbundet gav ut på eget förlag bland annat:
Vad Vill Kämpade Demokrati? (Gillis Hammar, 1942)
En demokratins Dödgrävare (docent Åke Gustafson, 1943)
Antisemitismen – En folkfara (redaktör Daniel Brick, 1943)
Tryckfriheten – ett svenskt livsintresse (professor Gunnar Aspelins, 1942)
Mörläggning och förmyndarskap (professor Harald Hagendahl, 1942)
Arbetarrörelsens femte kolonn (riktat mot Socialistiska Partiet) 1942

V-Nålen blev en av förbundets mest kända märken. En V-formad (Segertecken) pin som förbundet sålde 1941 och framåt. Stockholmsavdelningen avrapporterar 1300 sålda nålar första året.

Rapporterna om tortyr i Norge som publicerades av 17 svenska tidningar i Mars 1942, och beslagtogs direkt av svenska staten, spred FKD kopior på. I Göteborg inriktade man sig särskilt mot borgerliga delen av samhället. Kopior på rapporten skickades där till:
82 överlärare
56 advokater
64 läkare
55 tandläkare
60 läroverkslärare

Syftet var att sprida vetskapen om tortyren till branscher som hade kunskap i vad de rörde sig om. Göteborgsavdelningen var också mer akademisk än Stockholmsavdelningen.

Politiskt organiserade sig Kämpande Demokrati inte direkt partipolitiskt men i lokalavdelningen i Karlskrona ställde i valet 1942 upp som en fraktion av Socialdemokraterna, och FKD ställde även upp som eget parti i Skoghall (Hammarö) i samma val, med två ledande socialdemokrater på listan. De kom in i kommunfullmäktige. I slutet av kriget deltog delar av FKD vid bildande av ett radikalt liberalt parti, Radikala Landsföreningen, med Stockholmsavdelningens ordförande Gillis Hammar som första namn. De kom ej in i riksdagen.

Krigsåren (Stockholmsavdelningen)

Nedan nämns bara Stockholmsavdelningens verksamhet. Särskilt 1941 påpekas det att lokalavdelningar ute i landet också hade många lyckade protest och opinionsmöten.

1940:
23/1 – Studiecirkel “Demokratiska problem”
6/2 – Ture Nerman föredrag om Tryckfriheten i Sverige
23/2 – Offentligt möte, Folkets Hus, föredrag Ture Nerman om “Svensk demokratisk beredskap” och Gillis Hammar (som blev medlem denna dag) om flyktingarna och asylrätten. Mia Leche Löfgren och Charles Lindley deltog i debatten.
3/3  Medlemskonferens
8/3 Offentligt möte tillsammans med Stockholms LS av SAC på Folkets hus. Gillis Hammar föredrag “Svenska interneringsläger för flyktingar – håller man på att underminera det svenska demokratiska samhällets grund?”
20/3 Tor Jerneman föreläser om “Den svenska demokratin och dess brister”. Gävleavdelningen har nu startat
9/4. Danmark och Norge invanderas. Samma dag bildas Tisdagsklubben av grevinnan Amelie Posses initativ. FKD arrangerar ett föredrag med ombudsman Oscar Jansson “Måste vi vara neutrala?”
25/4. Protestmöte mot interneringsläger för norska och danska flyktingar och svenska antinazister. FKD, Typografiska Föreningen och Stockholm LS av SAC arrangerar. Talare: Fredrik Ström, Gillis Hammar, Albert Jensen, Charles Lindley, Ture Nerman och riksdagsman Carl Lindberg
26/4. Trots allt! blir transportförbjuden sex månader
11/5 FKD uppmanar sina medlemmar att sprida tidningen
20/5 Medlemsmöte på ABF. Riksdagsman E.G.C. Brandt redovisade för Skolväsendet i Sovjetunionen, Tyskland och Italien. Nerman redovisar situationen för Trots Allt!
20/9 Medlemsmöte. Stockholmsavdelningen väljer ny styrelse:
Ordförande: Karin Schultz
Vice: Ture Nerman
Kassör: Gunnar Svensson
Sekreterare: Harry Rydberg
Ledamöter/övriga: Carl Johan Randze, Berhard Johansson, Olle Wedholm, David Gabrielsson, Erland Björklid.
21/9 I Trots Allt! läses ett upprop av 28 kulturpersonligheter för stöd till tidningen bland annat: Anna-Lenah Elgström, Gurli Hertzman-Ericson, Eyvind Johnson, Alice Lyttkens, Marika Stiernstedt, Fredrik Ström, Mollie Faustman, Israel Holmgren, Birger Nerman, Lydia Wahlström, Gillis Hammar, Charles Lindley. Valfrid Spångberg. Gothild Stenehoff och borgarrådet Zeth Höglund. 
10/10 Avdelningen gästas av en norsk flykting som berättar om dagsläget
4/11 Veckans Debatt anordnas på “aktuella politiska frågor”
15/11 Anna Lindhagen talar på ABF om “Bolsjevismen idébesläktad med nazismen. Var står kommunismen?”
24/11. Förbundet Kämpade Demokratis första rikskongress. Anförande av Gillis Hammar.
2/12 Debatt om Gillis Hammars föredrag på rikskongressen
16/12 Julfest. Fil.mag. Sten Af Geijerstam föreläste om Karin Boyes bok “Kallocain”

1941:
16/1 Medarrangör till ett möte för Norges lidande i nöd. Fredrik Paasche, professor, och Helge Krog författare samt skådespelerskan Inga Tidblad medverkade.
20/1 Veckans debatt “Om ny demokrati genom fostran” inledande av Per Anders Fogelström
2/2 Årsmöte. Ny styrelse för stockholmsavdelningen.
Ordförande: Bernhard Johansson
Vice: Karin Schultz
Kassör: Gunnar Svensson
Sekreterare: Per Anders Fogelström
Övriga: Nils Jonsson, Sture Hansson, Gabrielsson och Nerman
Revisorerna omvaldes.
Anförande hölls av Björklid, Nerman och folkskoleläraren J.R. Norrbom
13/2 Diskussion på HSBs lokaler om “Fackföreningarna och demokratin” Fackföreningsledarna Charles Lindley och och Sigvard Cruse (Riksdagsman, S) förde frihetens talan mot kommunismen
20/2 Föredrag “Vägen till mellanfolklig rättsordning” av jur. kand .Bertil Fastman
3/3 Veckans debatt: Arbetslösheten. Ombudsman Gustaf Persson inleder
13/3 Besök av en norska om det aktuella läget i ockuperade Norge
2/4 Redaktör Nils Wikström berättar om nazisternas ockupation av Danmark. Handelsbiträdet Viktor Johansson diskuterade “Demokratins Värn”
21/4 FKD hyllar på en greklandsafton det grekiska folkets kamp mot den invanderande tyska armén. Ingenjör Bertil Sandegård och deocent Alfred Westholm talade.
11/6 avdelningsmöte. Anna-Lenah Elgström talade om “Medlidandets förfall”. Karin Schultz lämnar sin plats som vice ordförande för att helt kunna ägna sig åt riksstyrelsen. Ersätts av Karl Borin, handelsresande. Som suppleant till styrelsen väljs också Einar Stråhle (SAC) in.
23/6 Redaktör Holger Carlsson håller anförande om dagsläget
4/7 Protestmöte mot svenska statens censurlagar. FKD deltar.
2/9 Gillis Hammar har föredrag om FKDs uppgifter
8/9 Fortsatt Hammar om FKDs uppgifter, denna gång i Sundyberg
16/9 Stockholmsavdelning arrangerar tillsammans med Stockholm LS ett protestmöte mot Sveriges eftergifter för Hitlertyskland. Hundratals fick vända om då salarna på Medborgarhuset var helt fulla. Föredragandet var Israel Holmgren “Skall svenska folket vara enigt om vad som helst?”, Gurli Hertzman-Ericson undrade “Vad är Neutralitet?” och Albert Jensen förklarade: “Finlands sak är icke vår” (Finland hade då allierat sig med i Tyskland i fortsättningskriget). Nazister försökte störa mötet, men misslyckades.
29/9 Fackföreningsmannen I.G. Christensson håller föredrag “Demokrati eller kämpande demokrati?”
14/10 Nytt möte mot eftergiftspolitiken. Israel Holmgren, Ture Nerman, Ragnar Johansson (SAC) och Charles Lindley talade.
21/10 Hålls ovanstående möte en gång till pg.a. stort intresse.
5/11 J.Persson, arbetarveteraner, berättar om Sundsvallstrejken 1879
18/11 Nytt stormöte “För människovärde och rättssäkerhet!”. Arrangörer var Stockholm LS av SAC, Trots Allt! och FKDs Stockholmsavdelning. Albert Jensen talade om “Europa under nazihälen”, Gurli H-Ericson om hetsen mot judarna och Gillis Hammar om “lag eller godtycke?”.
3/12 E.G.C: avslutar året med att behandla frågan “Nyordning på gammal grund”

1942:
23/2 FKD Stockholm har sitt årsmöte. Ny styrelse blir:
Ordförande: Gillis Hammar
Vice: Berhard Johansson
Sekreterare: Lorentz Wäre
Kassör: Dardi Schultz
Övriga nya: Bengt Forsstedt, Gabrielsson, Randze
Revisorer: Gustav Svensson och Per Anders Fogelström
Gurli Hertzman-Ericson talade om läget i Norge.
8/3. Förbundet Kämpade Demokratis andra kongress. Gunnar Aspelin höll föredrag om “Tryckfriheten som medborgerligt livsintresse”
I Februari 1942 utfärade också ett stort antal kulturaktiva ett upprop “Aktning för människovärdet!” rörande de i Sverige internerade utlänningarna. Bland de undertecknade var b.la. Gillis Hammar
I Mars 1942 publicerade 17 svenska dagstidningar, av censuren förbjudna, men sanna rapporter om tortyr i norska fängelser. De flesta beslagtogs men de som var kvar smugglades ofta till Norge. Det var sista striden mellan stat och antifascister om tryckfriheten. Efter detta gav svenska staten upp att tysta antifascistiska tidskrifter.
1/4 FKD och SSU samt Svenska Kvinnors medborgarförbund anordnar tillsammans ett opinionsmöte för Norges frihet. Zeth Höglund och redaktör Victor Vinde talade.
28/4 “Vad önskar du av Förbundet Kämpade demokrati?” Karin Schultz m.fl. diskuterar med intresserade
21/5 Gillis Hammar diskuterar hur tyskar beslagtar kultur i Norge och Danmark. Niels Ebbsen och en amatörteatern Birkagården spelar upp scener från dessa verk på ett medlemsmöte.
14/6 Utflykt till Viggbyholms läroverk. Sekreterare Allan Degerman talade om världsläget och Ture Nerman om “Världen och vi”
28/8 Möte i Lillhoffska huset för att höra Berhard Tarschys föreläsa om kampen mot förtryck för 250 år sedan
24/9 Ture Nerman håller föredrag om Sverige och dess beredskap
5/10 Trots Allt! fyller tre år och det firas. Zeth Höglund talade om “Vad är den svenska linjen?” Karl Gehard uppträdde med sång. Ture Nerman talade om de tre första åren. Flera FKD avdelningar skickar telegram och hälsningar till mötet.
31/10 – Svensk-Norska föreningen bildas. FKD deltar.
29/11 FKD arrangerar protestmöte och mobiliseringsmöte sedan 1000 norska judar förts till utrotningsläger. Tal höls av Gillis Hammar, Ansgar Eeg-Olofsson, Emilia Fogelklou-Norlind, Zeth Höglund och Lydia Wahlström
10/12 Charles Lindley avrapporterar en resa från storbrittanien
16/12. Israel Holmgren har arresterats. Fullsatt protestmöte hålls. Ture Nerman, Lydia Wahlström, Zeth Höglund och den tilljublade, nysläppta, Israel Holmgren håller tal.
1942 års verksamhetsberättelse nämner också, odaterat, ett föredrag av Sten Af Geijerstam om “litterär beredskap”

1942 så ökar medlemskaran till 331 medlemmar och avdelningen avrapporterar att man b.l.a. delat ut gratisexemplar av Trots allt! Även två studiecirklar hölls. Eyvind Johnson startar även “Håndslag, Fakta og orientering for nordmenn”, en informationsskrift från norska motståndsrörelsen. Den smugglades in till krigsslutet till Norge.

1943:
15/1: Upplysningsmöte om judepogromer och antisemitism. Gillis Hammar satt ordförande. Emilia-Fogelklou-Norlind höll inledande. Natanel Beskow avslutade. Hugo Valentin höll föredrag om historiens största judepogrom. Protestuttalande antogs mot Dödsskeppet från Oslo
10/2 Ture Nerman talar om svensk beredskap
23/2 Årsmöte
Ordförande: Hammar
Vice: Sten Johansson
Sekreterare: Lorenz Wäre
Kassör: Dardi Schultz
Övriga: Carl Johan Randze
Redaktör Holger Carlsson höll föredrag om Storbrittanien i krig, där han varit i fyra och en halv månad.
13-14/3: Förbundet har sin tredje kongress. Anders Örne talar om Aktuella politiska synpunkter och advokat Georg Branting (Riksdagsman, S) om Svensk rättssäkerhet
30/3 Hammar talar om “reaktion och byråkrati”
9/4. FKD och Stockholm LS fyller Vinterpalatset med en hyllningsfest för Norge. Medverkar gör b.l.a. Martin Tranmael och Zeth Höglund. I uttatalande krävs att tysktransiteringen upphör.
20/4 Samma arrangörer fyller medborgarhusets stora sal med temat “Tillbaka till §16 regeringsformen! För rättssäkerhet och humanitet”. Talare var Fredrik Ström, Charles Lindley, Greta Lamm och Hammar.
27/4 Avdelningen anordnar filmvisning
1/5 FKD Stockholm arrangerar friluftsmöte i Vasaparken. 1000 deltar. Hammar, Holmgren och Nerman talar. Trots Allt! ges ut i 71 000 exemplar denna dag.
31/5 Holger Carlsson talar om svenska motståndsfrontens utveckling under kriget
29/7 Sommarmöte på samma tema och med samma talare
25/8 Victor Vinde talar om Amerika idag och imorgon
30/9 Direktör Malcom Lilliehöök talar på frågan “Norden och utrikespolitiska läget”
25/10 läroverksadjunkt Wulff Fürstenberg talar om “Problemet Strindberg och judarna”
22/11 Birger Nerman visar avdelningen nyrestaurerade Statens historiska museum
29/11 FKD Stockholm arrangerar tillsammans med Stockholmsavdelningen för Kvinnoförbundet för fred och frihet ett möte där Marika Stiernstedt talade om “Frihet och fosterland”
7/12 FKD avslutar året med ett Norgemöte på Medborgarhuset

En studiecirkel arrangeras på Walter Lippmans skrift “Vägen till frihet” under hösten 1943. Första kvartalet 1943 rapporterar avdelningen att de delat Trots Allt! till 1186 st caféer, konditorier och rakstugor i Stockholm.

1944:
17/1 Debatt om hösten andrakammarsval. Ett par naziynglingar smögs sig in på mötet men avvisades.
22-23/1 FKD:s fjärde förbundskongress. Beslut att flytta FKDs styrelse till Göteborg. redaktör A.Emil Jacobsson övertar ordförandeposten från Karin Schultz
14/2 FKD Stockholms årsmöte
Ordförande: Gillis Hammar
V. Ordförande: Bertil Östengren
Sekreterare: Lorentz Wäre
Kassör: Ester Eriksson
Samt Nils Jonasson
Suppleanter: Holger Carlsson, Sten Johansson
Mötet diskuterade höstens val. Gunnar Lundstedt från Göteborg redogjorde för den nybildade Radikala Landsföreningens tillkomst och mål
23/2 fil. Dr. Birger Beckman presenterar “en demokratisk revision av svenska samhället”
12/4 De stupade i Danmark och Norges frihetskamp hyllas i Konserthusets stora sal. Arrangörer var FKD, Trots Allt! samt flera fackföreningar och nykterhetsorganisationer. Talade gjorde norska flyktingkontorets chef oberstlöjtnant Olav Helset och riksdagsman Rugen Wagnsson.
24/4 Månadsmöte. Gillis Hammar talar på temat “Hur ska det gå för tyskarna?”
23/5 Avdelningsmöte. Den litauiske ministern Ignaz Scheynius talar på temat “Har de baltiska staterna något existensberättigande?”

Våren 1944 trycker också Ture Nerman sin skrift “1940 års män, defiatistiska yttranden” där han angriper: Rickard Lindström, Allan Vougt och Harald Åkerberg (alla S) samt Ivar Österström (Liberal). Skriften väckte stor uppståndelse inom partihögern i S och vårens partikongress förbjöd socialdemokrater att bli medlemmar i FKD och att stödja Trots Allt!:s verksamhet. Alltjämt tryckets dock Trots Allt! på socialdemokratiska regeringsorganets tryckeri.

21-22/5 Konstitueras det nya politiska partiet Radikala Landsföreningen. Förste namn är Gillis Hammar. Partiet misslyckades med att ta några mandat i valet.

5/10 FKD diskuterar valet som varit.

14/11 Torsten Eklund håller föredrag om Hitler och Churchill.
11/12. Föredrag av Ture Nerman om “1940 års män”

1945:

Året inleddes med att det avslöjades att SÄPO registrerat, förutom kommunister, alla medlemmar av FKD, Tisdagsklubben, Trots Allt! och ett 60-tal “Englandsvänner” som skulle omhändertas vid ett eventuellt naziövertagande över landet. Förutom de icke-kommunister som internerades i arbetskompanier, som skulle avslöjas långt senare.

10/1 Möte om gestapoagenterna (avsett även säpo) och skandalen i flyktingsituationen. Medarrangörer var stockholmsavdelningen av Radikala Landsföreningen samt Kvinnor för fred och frihet. Lokalen fylldes och extramöte måste improviseras på Folkets Hus.
Talare var Mia Leche Löfgren, Amelie Posse (Tisdagsklubben), Gilli Hammar och Ture Nerman
5/2 Diskussionsafton “Kämpande demokrati och säkerhetspolisen”. Talare Amelie Posse, Greta Lamm, Ture Nerman mfl
19/2 Protestmöte på HSB med flertal organisationer (FKD, FLF, Tisdagsklubben etc) mot “Diktaturtendenser i svensk demokrati: Ut med gestapo, Slut med Hestapo! – Tillbaka till den nordiska rättssstaten!”
Talade gjorde b.l.a. Albert Jensen (Syndikalisterna) , Greta Lamm samt redaktör Harald Wigforss (Nordens Frihet)
8/2 Årsmöte
Ordförande: Gillis Hammar
och i övrigt ingick i styrelsen: Ester Eriksson, Lorentz Wäre, Bertil Örtengren, Carl Johan Randze, Gottfrid Agestrand och tjänstemannen Knut Johansson.
Översten Willy Kleen inledde en diskussion om kriget.
13/3 Protestmöte mot nedskjutningen av brittiska och amerikanska flygplan över sverige: “Hur länge ska vi skjuta ned våra befriare?” Arrangörer var FKD, Syndikalisterna, Liberala studentklubben och Radikala Landsförsamlingen.
Talade gjorde Hammar, Gunnar Beskow, Gurli H-E, Ragnar Johansson och Malcom Lilliehöök
24-25/3 FKDs femte förbundskongress hålls i Örebro. Uttalanden mot terrorvågen i Norge och Danmark
9/4. Femårsdagen av överfallet på Danmark och Norge. Stort möte arrangeras av FKD, IOGT, flera fackföreningar och Trots Allt! Talade gjorde Emil Malmborg, den danske motståndskämpen Ebbe Munch, den norske skådespelaren Halfdan Christensen och direktör Carl Albert Andersson
5/5 Danmark befrias
7/5 Norge befrias (Andra världskrigets europafront slutar)
22/5 FKD. Medlemsmöte. Israel Holmgren ger en tillbakablick över åren som varit. Ture Nerman talade om FKD och framtiden.

I Trots Allt! nr 23 skickas en vädjan ut från riksttyrelsens ordförande A. Emil Jacobsson till alla medlemmar i FKD om “Fortsatt vakthållning”

2/10 Ture Nerman återkommer efter en resa i Norge för att presentera olika samarbetsmöjligheter med norska hemmafronten
26/11 Protestmöte mot baltutlämningen till Sovjetunionen. Anföranden av Hammar, pastor Olle Nystedt, docent Elis Hålstad, Natanel Beskow, Ture Nerman och Greta Lamm

1946:
15/1 Debatt “Vad sker nu i Ryssland?” av Hammar
19/3 Föredrag “Den spanska motståndsrörelsen” av Helmut Rüdiger
24/3 FKD:s sjätte kongress hålls, den sista
23/5 Fest anordnas av Stockholmsavdelningen med “Charles Lindley på sång”
4/10 Ture Nerman, föredrag om Nazismen

1946:
4/3 FKD Stockholm och Stockholm LS arrangerar möte “Mot alla diktatur i alla dess former” med Arnulf Överland.
29/4 Firas Gillis Hammars 60-års dag (14/4)
9/10 Protestmöte arrangeras med Kvinnor för fred och frihet mot kommunistiska Bulgariens justistiemord på frihetskämpen Nikola Petkov. Talade gjorde Albert Jensen och Stig Dagerman (Syndikalisterna) och Ellen Blanche samt Arne Munthe

1947:
27/1 Ignaz Scheynius: Balternas Läge
22/2 Gillis Hammar. Amerika
7/3 Fri eller Slav. Kommunistkuppen i Tjeckoslovakien. Albert Jensen. Ture Nerman. Märta Nordin. A Emil Jacobsson
26/4 Kommunismen förr och nu. Nerman
24/5 Balkan. Rudolf Philipp
30/10 Margarete Buber. Minnen från ryska slavläger
14/11: Opinionsmöte mot Francodiktaturen. FKD, SSU, SAC, KFFF samt anarkisterna organiserar mötet. Talare Gunnar Beskow, Signe Fredholm, Folke Fridell, Albert Jensen, Sören Carlsson, Ture Nerman. Diktning av Stig Dagerman lästes av Stig Järrel. FKDs tre kvarvarande avdelningar ger sig på ett försök att starta upp Trots Allt! igen
11/12 Radikalism. Nerman.

1949:
20/1 Jacob Meth: Österrike
10/2 Det nya politiska läget
16/3 Diskussion om försvaret
9/5 Stefan Szende: Folkdemokratierna
6/11 Möte om de ryska slavlägren

Verksamheten fortsätter på liknande sätt med mellan 5 till 10 föredrag per år till 1966 med fokus på dagsaktuella frågor men i synnerhet på kommunismens förtryck och Spaniens fascistiska regim.

Advertisements